منابع کنکور رشته طراحی شهری

 • زبان عمومی و نخصصی خانه شهرسازان ایران
 • ترقی، محسن، Essential words for the TOEFl
 • ترقی محسن، کتاب 504
 • ارشد زیر ذره بین – جلد اول – ویرایش چهارم
 • فرهادي، حسين؛ انگليسي براي دانشجويان رشته‌ي شهرسازي
 • یالپانیان، علی، مباحث عمومی شهرسازی ایران، خانه شهرسازان ایران
 • مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تا سال 1388
 • تراکم در شهرسازی- عزیزی
 • طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی- بهزادفر
 • برنامه ریزی کاربری اراضی -زیاری
 • مقاله: جایگاه شاخص‌های مسکن در فرآیند برنامه‌ریزی مسکن- عزیزی
 • مقاله: تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران- عزیزی
 • آئین شهرسازی پایدار- بهزادفر
 • هویت شهر-بهزادفر
 • شبکه ارتباطی در طراحی شهری- قریب
 • الفبای شهر- محمودآبادی
 • برنامه‌ریزی شهرهای جدید- زیاری
 • کتاب سبز شهرداری‌ها، جلد اول و پنجم
 • زیرساخت‌های شهری- بهزادفر
 • مبانی نظری معماری خانه شهرسازان ایران
 • معماری معاصر غرب- قبادیان
 • زیبایی‌شناسی در معماری- گروتر
 • آفرینش مراکز شهری سرزنده- سای پامیر
 • طراحی شهری معاصر- بحرینی
 • آفرینش نظریه معماری- جان لنگ
 • قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری- توسلی
 • طراحی شهری برای قرن شهری- ترجمه بحرینی
 • شهرنشینی در عصر تغییرات آب‌وهوا- ترجمه بحرینی
 • طراحی شهری به سوی شکل پایدارتر شهر- هیلدر براند فری
 • گزیده منظر شهری- گوردون کالن
 • مبانی طراحی شهری- هدمن و یازوسکی
 • مبانی نظری و فرایند طراحی شهری – پاکزاد
 • یالپانیان، علی، تاریخ شهر و شهرسازی خانه شهرسازان ایران
 • سیر اندیشه‌ها در شهرسازی 1 – پاکزاد
 • سیر اندیشه‌ها در شهرسازی 2– پاکزاد
 • سیر اندیشه‌ها در شهرسازی 3– پاکزاد
 • تاریخ شکل شهر- جیمز موریس
 • تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا- پاکزاد
 • از شار تا شهر- حبیبی
 • تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران تا قبل از دوره قاجار- پاکزاد
 • تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران- دهاقانی
 • تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران- سلطان‌زاده
 • معماری غرب (ریشه‌ها و مفاهیم)
 • آشنایی با معماری جهان- ابراهیم زارعی
 • سبک‌شناسی معماری ایرانی- پیرنیا
 • تحلیل فضاهای معماری و شهری خانه شهرسازان ایران
 • مکان‌های عمومی فضاهای شهری- کرمونا
 • محیط‌های پاسخده- بنتلی
 • مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری- پاکزاد
 • مقاله: نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله‌های مسکونی معاصر- عینی‌فر
 • آفرینش مکان پایدار- گلکار (به خصوص فصل‌های 1 و 3)
 • چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم- یان گل
 • فرآیند طراحی شهری- بحرینی
 • اصول و روش‌های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران- توسلی
 • شهرها، طراحی و تکامل- ترجمه بحرینی
 • شبکه ارتباطی در طراحی شهری- قریب
 • منشور نوشهرگرایی- ترجمه دانش و بصیری مژدهی
 • اسناد هدایت طراحی شهری- رابرت کوآن
 • شهرسازی معاصر، از سرچشمه‌ها تا منشور آتن- استروفسکی