منابع کنکور رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • زبان عمومی و تخصصی خانه شهرسازان ایران
 • ترقی، محسن، Essential words for the TOEFl
 • ترقی محسن، کتاب 504
 • ارشد زیر ذره بین – جلد اول – ویرایش چهارم
 • فرهادي، حسين؛ انگليسي براي دانشجويان رشته‌ي شهرسازي
 • یالپانیان، علی، مباحث عمومی شهرسازی ایران، خانه شهرسازان ایران
 • مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تا سال 1388
 • تراکم در شهرسازی- عزیزی
 • طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی- بهزادفر
 • برنامه ریزی کاربری اراضی -زیاری
 • مقاله: جایگاه شاخص‌های مسکن در فرآیند برنامه‌ریزی مسکن- عزیزی
 • مقاله: تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران- عزیزی
 • آئین شهرسازی پایدار- بهزادفر
 • هویت شهر-بهزادفر
 • شبکه ارتباطی در طراحی شهری- قریب
 • الفبای شهر- محمودآبادی
 • برنامه‌ریزی شهرهای جدید- زیاری
 • کتاب سبز شهرداری‌ها، جلد اول و پنجم
 • زیرساخت‌های شهری- بهزادفر
 • یالپانیان، علی، مبانی برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری خانه شهرسازان ایران
 • مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی، شیعه
 • نظریه های شهر و پیرامون پاپلی یزدی
 • شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن – استروفسکی
 • نظریه های برنامه ریزی شهری ‏تیلور
 • فضای عمومی و خصوصی ،مدنی پور
 • دگرگونی اندیشه در نظریه های برنامه ریزی شهری، رفیعیان
 • چگونه فضای شهری را مطالعه کنیم، بهزادفر
 • استانداردهای طراحی شهری امریکا….جلد 4، بهزادفر
 • تجربه برنامه ریزی در جهان رفیعیان
 • اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران، مهدی زاده
 • اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای زیاری
 • کارگاه برنامه ریزی شهری شیعه
 • درآمد اقتصاد شهری سعید عابدین درکوش ‏
 • مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری زیاری
 • برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری، مهدی‌زاده
 • یالپانیان، علی، تاریخ شهر و شهرسازی خانه شهرسازان ایران
 • سیر اندیشه‌ها در شهرسازی 1 – پاکزاد
 • سیر اندیشه‌ها در شهرسازی 2– پاکزاد
 • سیر اندیشه‌ها در شهرسازی 3– پاکزاد
 • تاریخ شکل شهر- جیمز موریس
 • تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا- پاکزاد
 • از شار تا شهر- حبیبی
 • تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران تا قبل از دوره قاجار- پاکزاد
 • تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران- دهاقانی
 • تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران- سلطان‌زاده
 • آمار، روش‌ها و فنون برنامه‌ریزی خانه شهرسازان ایران
 • آمار و احتمال تورانی
 • کاربرد مدل در جغرافيا با تاکيد بر برنامه ­ريزي شهري و ناحيه­ اي حکمت نیا