داستان‌های موفقیت رتبه‌های برتر کنکور

داستانهای موفقیت خانه شهرسازان ایران

مینو حریرچیان

رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری

بیشتر بخوانید …
مینو حریرچیان؛ رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری

مسعود هخامنشیان

رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری

بیشتر بخوانید …
مسعود هخامنشیان؛ رتبه 8 کنکور برنامه‌ریزی شهری

مینو باغبانی

رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری

بیشتر بخوانید …
مینو باغبانی؛ رتبه 9 کنکور برنامه‌ریزی شهری