سوالات کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری

سوالات کنکور سال‌های گذشته

کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری

برای مشاهده سوالات و کلید آنها، روی سال مربوطه کلیک کنید.

کنکور سراسری سال ۱۳۸۴

کنکور سراسری سال ۱۳۸۵

کنکور سراسری سال ۱۳۸۶

کنکور سراسری سال ۱۳۸۷

کنکور سراسری سال ۱۳۸۸

کنکور سراسری سال ۱۳۸۹

کنکور سراسری سال ۱۳۹۰

کنکور سراسری سال ۱۳۹۱

کنکور سراسری سال ۱۳۹۲

کنکور سراسری سال ۱۳۹۳

کنکور سراسری سال ۱۳۹۴

کنکور سراسری سال ۱۳۹۵

کنکور سراسری سال ۱۳۹۶