من متقاضی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری هستم. [انتخاب رشته دیگر]