من متقاضی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری هستم. [انتخاب رشته دیگر]