دکتر ابراهیم جمشید زاده

 

دکتر ابراهیم جمشید زاده مدرس دوره‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری

رزومه‌ی دکتر ابراهیم جمشید زاده مدرس دوره‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری در خانه شهرسازان ایران :

 

نام و نام خانوادگي: ابراهيم جمشيد زاده
پست الكترونيك: jamshidzadeh@tehran.ir – ziyaz11@yahoo.com

 • – پيشينه تحصيلي:
  1 – فارغ التحصيل كارشناسي علوم اقتصادي ، از دانشگاه علامه طباطبائي- دانشكده اقتصاد 1372
  1 – فارغ التح صيل كار شنا سي ار شد شهر سازي ،گرايش برنامه ريزي شهري و منطقه اي از دان شگاه شهيد به شتي-
  دانشكده معماري و شهرسازي 1377
  2 – گذراندن دوره هاي آموزشي به شرح زير از بانک جهاني:
  Urban and City Management long Distance course-world bank2005
  Street addressing and the management of cities -World Bank 2010
  Sustainable urban land use planning-world bank 2011
  Economic policies for growth and property management-world bank 2011
  Parliamentary budgeting-world bank 2012
  Islamic Banking and Finance -Cyprus2012
  Municipal Finance-world bank 2013
  Economic Analysis for Investment Projects-World Bank 2014
  Disaster Risk Reduction-world bank 2014
  Land Readjustment-World Bank 2017
  3 – تسلط به زبان انگليسي
  4 – تسلط به نرم افزارهاي رايانه اي به شرح زير:
  Microsoft Offices, SPSS, MS Project, I.O, GIS

– فعاليتهاي اجرائي دکتر ابراهیم جمشید زاده مدرس دوره‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری :
1 – عضو كميته اقتصادي، حقوقي وشهرسازي معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري تهران
2 – قائم مقام اداره كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران 1395 – 1396
3 – معاون مطالعات و كارشناسي اداره كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران 1394 – 1396
4 – مشاور امور اداري و پژوهشي مركز پژوهشهاي شوراي اسلامي شهر تهران 94 – 95
5 – مشاور دبيرخانه كلان شهرهاي كشور- 1386-1393
6 – مسئول كميته مديران بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور 1386 تا 1393
7 – مشاور كميسيون توسعه و عمران شوراي عالي استانها از 1389 – 1392
8 – م شاور دفتر تجهيز منابع و م شاركتهاي مردمي شركت عمران و به سازي شهري ايران- وزارت م سكن و شهر سازي
1389-91
9 – جانشين معاون نوسازي اداره كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران
10 – كارشناس اداره كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران
11 – كارشناس معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
12 – جانشين معاون طرحهاي شهري معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
13 – عضو شبكه نخبگان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
14 – مسئول كميته تدوين قوانين معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران

15- پژوهشگر برتررتبه سوم حوزه مدیریت شهري شهرداري تهران 1386
16 – عضو كميته تخصصي دولت الكترونيک 1388 – 1393
17 – ناظر علمي ماهنامه شوراها 1387 – 1390
18 – نماينده دبيرخانه كلانشهرهاي كشور در شوراي عالي استانها 1389 – 1393
19 – عضو شوراي تخصصي شهرسازي و طرحهاي شهري معاونت شهرسازي و معماري 85 – 86
20 – عضو كميته تخصصي بازنگري و نهايي سازي پيش نويس قانون مديريت شهري-مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر
تهران 1392 – 93
21 – عضو شوراي علمي گروه طراحي شهري پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي-يكسال
22 – عضو كميته علمي و هيئت داوران دومين همايش بين المللي جغرافيا و توسعه پايدار- 1394
23 – عضو شوراي آموزش و پژوهش مركز علمي كاربردي سازمان نوسازي شهر تهران 1394
24 – عضو گروه پژوهشي برنامه ريزي شهري جهاد دانشگاهي 1383 – 84

– فعاليتهاي علمي و پژوهشي دکتر ابراهیم جمشید زاده مدرس دوره‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری :
1 – ترجمه مقاله “سازمان سيستم شهري” فصلنامه مسكن و انقلاب 1375
2 – ترجمه مقاله “نگرش ملي به مسكن ” فصلنامه مسكن و انقلاب 1377
3 – ترجمه مقاله”برنامه ریزي براي عابرپياده” ماهنامه شهرداريها شماره 23 فروردين 1380
4 – ترجمه مقاله ” اقتصاد شهري و بهره وري ” ماهنامه شهرداريها شماره 24 ارديبهشت 1380
5 – ترجمه مقاله” برنامه ریزي فرهنگي و باز سازي شهري ” مجموعه مقالات فرهنگ و شهرن شيني وزارت
ارشاد اسلامي 1380
6 – ترجمه مقاله “كاربرد GIS در زیرساختهاي شهري”ماهنامه شهرنگار شماره 19 – 1380
7 – ترجمه مقاله ” الگوهاي تاریخي زیر ساختهاي شهري” ماهنامه شهرداريها
8 – ترجمه مقاله”ماليات بر درآمد مهمترین منبع مالي شهرداریهادر منطقه ا سكاپ”ماهنامه شهرداريها
شماره 31
9 – ترجمه مقاله ” نقش حكومتهاي محلي در مدیریت بحران” فصلنامه فرهنگ ايمني شماره 2
10 – تاليف مقاله “مقدمه اي بر طراحي فضاي سبز شهري” ماهنامه پيام سبز شماره 11 – 7
11 – تاليف مقاله “چگونگي تامين منابع مالي وراهكارهاي خودكفائي مالي شهرداریها “، ويژه نامه همايش
شهرداران مرداد 1380
12 – تاليف مقاله” بررسي و تحليل منابع درآمدي شهرداري هاي كشور طي سالهاي 80 1376 “، ماهنامه
شهرداري ها شماره 51
13 – تاليف مقاله “برر سي ساختار هزینه شهرداري هاي ك شور طي سالهاي 1351 – 1379 “، فصلللنامه
مديريت شهري شماره 11
14 – تاليف مقاله” مقدمه اي بر اقتصاد شهري و و جایگاه آن در طرحهاي توسعه شهري ایران”،كتاب سال
معماري وشهرسازي” وزارت مسكن وشهرسازي 1383
15 – تاليف مقاله” شوراي شهر در مالزي” ماهنامه شوراها شماره 13 و 14 مرداد وشهريور 1386
16 – تاليف مقاله” نظام حكومت محلي در بنگلادش” ماهنامه شوراها شماره 15 مهر 1386

– تاليف مقاله” ضرورت هاي اجتماعي تشكيل شوراها و شهرداري ها در ایران” ماهنامه شوراها شماره
16 آبان 1386
18 – تاليف مقاله” نار سایي تعاریف و شناخت بافت فر سوده در نظام شهر سازي ایران” ماهنامه شلوراها
شماره 18 ديماه 1386
19 – تاليف مقاله” نقش حكومت محلي در ارتقاي كيفيت زندگي شهههري” ماهنامه شلللوراها شلللماره 20
اسفند 1386
20 – تاليف مقاله” مدیریت خدمات شهههري و موانع پيش رو” ماهنامه شلللوراها شلللماره 13 و 14 مردادو
شهريور 1387
21 – تاليف مقاله” اداره شهر در روسيه امروزي” ماهنامه شوراها شماره 50 و 51 شهريور 1389
22 – تاليف مقاله”مروري بر جایگاه و چارچوب قانونگذاري و منابع درآمدي مدیریت هاي محلي در آسيا”
ماهنامه شوراها شماره 52 آبان 1389
23 – تاليف مقاله”معرفي قانون حمایت از احياء، بهسازي و نو سازي بافتهاي فر سوده و ناكارآمد شهري”
ماهنامه شوراها شماره 54 ديماه 1389
24 – تاليف مقاله” كيفيت زندگي در شهرهاي جهان” ماهنامه شوراها شماره 55 بهمن 1389
25 – مسئول مطالعات اقتصادي و اجتماعي ” پروژه مطالعاتي تدوین استانداردهاي كيفي مسكن روستایي
كشور” بنياد مسكن انقلاب اسلامي 85 – 1384
26 – مسئول اجرايي پروژه مطالعاتي” رانت اقتصادي در پروژه هاي شهري” پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي
جهاد دانشگاهي 85 – 1384
27 – مدير پروژه” شنا سایي ظرفيتهاي شهرداري تهران به منظور جلب م شاركت مردمي” دفتر مطالعات
فرهنگي و اجتماعي- شهرداري تهران- 1388
28 – مدير پروژه “شناسایي بافت فرسوده شهر ابهر”- جهاد دانشگاهي زنجان 1386 2-3 – مقالات ارائه شده درهمایش هاي علمي داخلي
تاليف مقاله “مفهوم مشههاركت وتوسههعه فرهنگي وراهكارهاي افزایش مشههاركت مردم در فعاليتهاي فرهنگي”،
همايش موازين توسعه و ضد توسعه شهر تهران 1380
تاليف مقاله”مسكن و معماري گالشي” همايش ايران شناسي، بنياد ایرانشناسي 1380
سخنراني با موضوع ” بررسي ساختار منابع درآمدي شهرداریهاي كشور” همايش شهروند و توسعه مديريت شهري ”
تير ماه 1381 معاونت مديريت توسعه شهري شهرداري تهران
تاليف مقاله” شهرداریها و مدیریت محله اي”،همايش علمي-كاربردي تو سعه محله اي ،چ شم انداز تو سعه پايدار شهر
تهران 1383
تاليف مقاله ” شهرهاي جدید و شهرهاي تازه تاسيس”- همايش بين المللي شهرهاي جديد- 1383
تاليف مقاله” مسكن مقاوم در برابر زلزله ” همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران 1383
تاليف مقاله ” پژوهشي در مردم شناسي اشكور” دومين همايش بنياد ايرانشناسي 1383
تاليف مقاله” نقش عوارض نوسههازي” property tax ” در تامين مالي شهههرداري ها” ارائه شلللده در همايش ماليه
شهري- خرداد 1387
تاليف مقاله” نقش عوارض نا شي از ساخت و ساز در افزایش قيمت م سكن”، ارائه شلده در همايش ماليه شلهري-
خرداد 1387

تاليف مقاله” چال شهاي پيش روي نو سازي و به سازي بافت فر سوده در نظام شهر سازي ایران ” همايش تدوين
سياستها ملي مسكن در ايران- 1387
همايش ») سيا ست هاي تو سعه شهري عامل شكل گيري بافتهاي فر سوده )نمونه موردي شهر ابهر « تاليف مقاله
بررسي سياستهاي شهرسازي استان زنجان آذر ماه 1388
دومين همايش سالانه –» مروري بر طرح احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري « تاليف مقاله
نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران 1389
» فرصت هاي تامين مالي بافتهاي فرسوده از طریق انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداري ها « تاليف مقاله دومين
همايش سالانه نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران 1389
جایگاه منابع درآمدي شهههرداري ها در تبربه قانون گذاري « تاليف مقاله 1357 تا 1390 سلللومين همايش ماليه -»
شهري- تهران 1389
تاليف مقاله: “نقش مشاركت مردمي در بهسازي و نو سازي بافت فر سوده” مشتتک – همایش بافت ف ستته م مشتت
1387
همايش ملي منظر شهري)مفاهيم و تجارب( -» سيما و منظر شهري در حوزه وظایف شهرداري ها « تاليف مقاله
ک ان 1389

-3 – مقالات ارائه شده درهمایش هاي بين المللي توسط دکتر ابراهیم جمشید زاده مدرس دوره‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری
1. Urban Planning And Architecture In Iran, Ebrahim Jamshidzadeh, 2nd International Conferenceon Built Environment In Developing Countries 2008 universiti Sains,Malaysia, Penang, Malaysia
2. Urban Development And Planning In Iran, Real Corp 2009 Smart, Ustainable, Integrative 22 – 25 April 2009centre De Disseny De Sitges Catalonia/Spain
3. A Place For Living, The Role Of Municipalities In Urban Regeneration – A Case Study From Tehran, Iran , Ebrahim Jamshidzadeh, Mahdi Yahyapoor Real Corp- 18-20 May 2011, Essen,North Rhine Westphalia, Germany
4. Urban And Regional Planning In Iran, Ebrahim Jamshidzadeh, Real Corp 2009 22 April 2009 Durban, South Africa 4 – 3 – فعاليتهاي آموزشي:
1 – مدرس دانشگاه نور طوبي- فوق ليسانس مديريت شهري)دروس قوانين شهري ، مديريت امور اداري و مالي(
2 – مدرس دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين 83 – 1382 – گروه شهرسازي )دروس مباني اقتصاد ، اقتصاد شهري و
آمار در شهرسازي (
3 – مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 1381 ) درس برنامه ريزي شهري (
4 – مدرس دانشگاه هنر 1383 – گروه شهرسازي ) دروس اقتصاد شهري و آمار
5 – مدرس دانشگاه جامع علمي و كاربردي گروه شهرسازي )دروس جمعيت شناسي، برنامه ريزي شهري، كارگاه برنامه
ريزي شهري ، حقوق شهري(
6 – دوره آموزشي منابع مالي شهرداريها “شهرداران استان سيستان و بلوچستان” 1381
7 – مدرس دوره آموزشي منابع مالي شهرداريها ” اعضاي شوراي شهرهاي استان هرمزگان” 1381
8 – مدرس دوره آموزشي منابع مالي شهرداريها “اعضاي شوراي شهرهاي استان قم ” 1382
9 – مدرس دوره آموزشي مديريت شهري كاربردي شهرداران استان زنجان” 1383 – تاكنون
10 – مدرس دوره آموزشي مديريت شهري كاربردي اعضاي شوراي اسلامي شهرهاي استان زنجان 1384 – تاكنون
11 – مدرس دوره هاي مديريت شهري كاربردي كارشناسان شهرداريهاي استان تهران

12 – مدرس اصول پايداري منابع درآمدي شهرداري هاي، شهرداران ا ستان تهران، 1390 – پژوهشكده فرهنگ، هنر و
معماري و استانداري تهران
13 – مدرس دوره هاي آموزشي كاربردي شهرداري تهران-اصول و مباني درآمد در شهرداري، محاسبه عوارض، ارزيابي
اقتصادي و فني پروژه هاي شهري،مناطق 1 و 2 و 10 و 11 و 18 و 21 و اداره كل درآمد
14 – موسسه پژوهشي شهر دانش -» قوانين و مقررات شهرداري براي حقوق دانان « مدرس كاركاه آموزشي 1393
15 – تحليل حقوقي كميسيون هاي ماده « مدرس كاركاه آموزشي 100 موسسه پژوهشي شهر دانش -» 1393
16 – بررسي قوانين و مقررات بافت فرسوده شهري- كاشان- 1391
17 – بررسي قوانين و مقررات بافت فرسوده-قم- 1392
18 – الگو سازي بافت فرسوده 1391 -تهران

– كتابهاي تاليف شده دکتر ابراهیم جمشید زاده مدرس دوره‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری :
1 . تدوين كتاب مبموعه مقالات پنبمين همایش ماليه شههرداري، معاونت مالي و اقتصللادشللهري شللهرداري تهران
شهرداري تهران 1391

. تدوين كتاب مبموعه مقالات چهارمين همایش ماليه شهرداري، معاونت مالي و اقتصللادشللهري شللهرداري تهران
شهرداري تهران 1390
3 . تاليف كتاب مطالعات شهههري، مشههاركتهاي مردمي و امور شهههري،شلللهرداري تهران، معاونت امور اجتماعي و
فرهنگي، 1390
4 . تاليف كتاب آسيب شناسي نظام مدیریت ساخت و ساز در كشور- سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور- 1390
5 . تاليف كتاب تفكيك و افراز اراضي شهري- سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور- 1390
6 . تاليف كتاب آشنایي با قانون نوسازي و عمران شهري”، شهرداري تهران 1387
7 . تاليف كتاب عمران شهري در برنامه دوم توسعه سال 1376 مركزمطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشور 1379
8 . ترجمه كتاب “مدیریت اجرایي “مادر شهههر سهه ول”، ترجمه، ناشلللر مركز مطالعات برنامه ريزي شلللهري وزارت
كشور)سازمان شهرداريهاي كشور( 1378

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید