گام دوم: فرآیند برگزاری آزمون نظام مهندسی شهرسازی

فهرست منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی

در گام دوم موفقیت در رشته شهرسازی به معرفی  فرآیند برگزاری آزمون مهندسی شهرسازی و فهرست منابع آزمون مهندسی شهرسازی میپردازیم ؛ همانطور که قبلا گفتیم ، سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیرانتفاعی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس شد تا اهداف کلی زیر را مرتفع نماید:

  1. مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند
  2. ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولّد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن
  3. مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیریت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان
  4.  ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی