آغاز را با آغاز شروع باید کرد، از سلفهای بزرگوار و شایسته احترامی که سالیان قبل زحمتهای بسیار کشیدند و سنگ بنای اولین مدرسه و آموزشگاه تخصصی شهرسازی به نام خانه شهرسازان ایران را نهادند. اساتیدی که اکنون چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشور به بسط دانش شهرسازی همت گمارده اند.
لیکن این افتخار همکاری با اساتید مجرب و کارآزموده در دپارتمان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه خانه شهرسازان ایران، سبب گردیده است تا ضمن تداوم موفقیت های دپارتمان تحصیلات تکمیلی، 220 رتبه تک رقمی در طول 19 سال سابقه برگزاری دوره های آموزشی مذکور، کسب گردد. بی شک این افتخار مرهون زحمات اساتید، دانشجویان و سایر همکارانمان در خانه شهرسازان ایران است.