آزمون‌های آمادگی کنکور دکتری تخصصی شهرسازی آزمون آزمایشی آذر ماه 1400

آزمون‌های آمادگی کنکور دکتری تخصصی شهرسازی آزمون آزمایشی آذر ماه 1400

تا


  مواد امتحانی


ماده امتحانی دوم

شرح ماده امتحانی دوم

10 سوال    زمان: 00:10:00

شروع آزمون 

 برچسب ها:
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید